Goede Praktijken Competitie: jury

De inzendingen van de Goede Praktijken Competitie worden beoordeeld door een deskundige en breed samengestelde jury, die onderaan deze pagina worden voorgesteld.

Jurycriteria

De jury kijkt naar de volgende criteria voor het beoordelen van de inzendingen:

 • een allesomvattende benadering van veiligheid en gezondheid op het werk;
 • aantoonbare verbeteringen op het gebied van fysieke belasting (zowel over- als onderbelasting);
 • de praktijk moet daadwerkelijk ingevoerd zijn (dus geen plan of idee);
 • participatie en betrokkenheid van werknemers en hun vertegenwoordigers;
 • de duurzaamheid van de maatregel in de tijd;
 • overdraagbaarheid naar andere werkplekken (in andere sectoren, in kleinere dan wel grotere organisaties, in andere lidstaten);
 • juiste timing (de maatregel moet in de afgelopen 5 jaar ingevoerd zijn).
logo Hoe Top Werk Jij - Pak lichamelijke belasting aan! (blauwe en oranje tekst)

Tips:

 • toepassing van de TOP-strategie (opvolgen hiërarchie van maatregelen: Technisch, Organisatorisch en Persoonlijk);
 • liefst geëvalueerd waardoor de effecten duidelijk zijn;
 • een financiële onderbouwing of inschatting helpt, dus wat heeft het gekost maar ook wat levert het op in bijvoorbeeld minder ziekteverzuimkosten of verhoging van de productiviteit;
 • het mag geen op zichzelf staand product of tool zijn dat te koop is. Wel is het mogelijk samen met een klant een praktijk in te dienen waar het product is geïmplementeerd.

De jury

De competitie wordt beoordeeld door een tripartite jury. Dit betekent dat zowel de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties meebeslissen over de uiteindelijke winnaar. De jury bestaat uit de volgende deskundigen:

Marjolein Douwes, TNO

Marjolein Douwes studeerde bewegingswetenschappen en werkt bij TNO op het thema fysieke belasting en ergonomie. Ze heeft uitgebreide ervaring met onderzoeks- en adviesprojecten op dat thema, voor bedrijven, brancheorganisaties en de overheid. Rode draad is de ontwikkeling van richtlijnen en instrumenten voor de risico-inventarisatie en -evaluatie. In 2014 zette ze, met partners, het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk op, voor de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen bedrijven, via bijeenkomsten en goede praktijken beschrijvingen.

Mirjam Engelen, de Beleidsonderzoekers

Mirjam Engelen is sinds 2016 partner bij De Beleidsonderzoekers en werkt als senior onderzoeker op het brede terrein van werk en inkomen. Mirjam heeft ruim 20 jaar ervaring met beleidsonderzoek (bij Research voor Beleid en Panteia) en voert kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit met als thema’s arbeidsparticipatie, arbeidsomstandigheden, re-integratie en arbeidsverhoudingen. Sinds zij in 2006 onderzoek deed naar de effectiviteit van goede praktijken op arbogebied maakt zij onderdeel uit van de jury voor de Goede Praktijken Competitie.

Anneke Sellis, Ministerie van SZW

Anneke Sellis werkt als senior beleidsmedewerker bij de directie gezond en veilig werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze houdt zich vooral bezig met het thema preventie beroepsziekten en is projectleider fysieke belasting in het programma preventie beroepsziekten. Hiervoor heeft ze negen jaar gewerkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie. Preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl vindt ze heel belangrijk.

Wim van Veelen, FNV

Wim van Veelen is senior beleidsmedewerker OSH bij FNV. Namens FNV is hij lid van de commissie Arbeidsomstandigheden en de commissie Gevaarlijke stoffen op de Werkplek van de SER. Voor de European Trade Union Confederation is Van Veelen actief op verschillende vraagstukken op het gebied van gezond en veilig werken en lid van de ETUC H&S commissie. Daarnaast is hij lid van de adviescommissie Safety and Health in Luxemburg.

Doreth Valk, Ministerie van SZW

Doreth Valk is beleidsmedewerker bij de Directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW. Na een aantal jaar in de zorg te hebben gewerkt, heeft ze de master Gezondheidsbevordering en Preventie afgerond. Vervolgens heeft ze 5 jaar bij het RIVM gewerkt en is daarna bij het ministerie van SZW aan de slag gegaan. Ze vertegenwoordigt het ministerie van SZW in de tripartiete stuurgroep van het Nederlands Focal Point en is betrokken bij de dossiers duurzame inzetbaarheid, gevaarlijke stoffen en straling.

Mario van Mierlo, VNO-NCW, MKB Nederland

Mario van Mierlo werkt als Coördinator Sociale Zaken bij MKB-Nederland en VNO NCW. In die hoedanigheid is hij lid van de Management Board van het EU Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, EU-OSHA en tevens voorzitter van de Tripartiete Stuurgroep NL-Focal Point. Mario fungeert in deze Nederlandse editie van de Goede Praktijken-competitie als voorzitter van de jury.

Jos de Lange, NL-Focal Point

Jos de Lange werkt bij TNO op het thema gezond en veilig werken en streeft naar maatschappelijke impact door mensen en kennis met elkaar te verbinden. Hij werkt veelal internationaal, zo is hij in 2014 door de overheid benoemd als manager van het Nederlands Focal Point voor veiligheid en gezondheid op het werk. Met het Focal Point draagt hij bij aan de verdere ontwikkeling van veiligheid en gezondheid op het werk en de uitwisseling van kennis tussen Europa en Nederland.