Eerdere campagnes in Nederland

Sinds 2000 voert het Nederlands Focal Point de campagnes van EU-OSHA uit in Nederland. Hieronder staat een samenvatting per campagne in Nederland. Kijk hier voor een overzicht van de Europese campagnes.

Onder de titel ‘Healthy Workplaces 2018-2019 manage dangerous substances’ wordt in alle landen actie ondernomen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen.

Op veel werkplekken in Europa worden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dit komt vaker voor dan de meeste mensen beseffen, mogelijk zelfs op bijna alle werkplekken, met als gevolg grote risico’s voor veiligheid en gezondheid.

Een gevaarlijke stof is een vaste stof of vloeistof die, of een gas dat schade aan de veiligheid of gezondheid van werknemers kan toebrengen. Blootstelling kan plaatsvinden doordat de stof wordt ingeademd of doorgeslikt, of in de huid doordringt.

Gezondheidsrisico’s:

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk wordt in verband gebracht met gezondheidsproblemen die acuut of op de lange termijn optreden, waaronder:

 • luchtwegaandoeningen (zoals astma, rinitis, asbestose en silicose);
 • schade aan inwendige organen, waaronder de hersenen en het zenuwstelsel;
 • irritatie en ziekten van de huid;
 • arbeidsgerelateerde kanker (zoals leukemie, longkanker, mesothelioom en kanker in de neusholte).

Daarnaast kan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen voor werknemers ook leiden tot het risico van brand, explosie, acute vergiftiging en verstikking.

Resultaten:

De Europese campagne over duurzame inzetbaarheid, onder de titel ‘Healthy Workplaces for All Ages’.

Doelen:

 • Het promoten van duurzame inzetbaarheid bij zowel jonge als oudere werknemers.
 • Het benadrukken van preventie gedurende het hele werkende leven.
 • Het aanbieden van informatie en tools voor werkgever en werknemers over arbeidsomstandigheden in relatie tot duurzame inzetbaarheid via Arboportaal.
 • Het faciliteren van de goede praktijken internationale competitie.

Meer informatie over de Europese campagne is te vinden op de website.

Resultaten:

Vanaf 2014 voeren het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point campagne over het thema Psychosociale Arbeidsbelasting (werkdruk en werkstress, agressie, werk-prive balans, pesten), met de titel ‘Herken de druppel: check je werkstress’. Het doel van de campagne is het voorkomen van ziekte en (langdurige) arbeidsuitval door psychosociale risico’s in bedrijven en organisaties. De gevolgen raken zowel werkgevers als werknemers, en het is dus zaak dat zij dit samen oppakken. De campagne wil het taboe rondom werkdruk en werkstress doorbreken. En de campagne wil werkgevers en werknemers activeren om met het thema samen aan de slag te gaan.

De campagne ‘Herken de druppel: check je werkstress’ is de Nederlandse variant van de Europese campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’ die gedurende 2014-2015 wordt uitgevoerd in alle lidstaten van de EU.

Op de campagne website staat meer informatie over deze campagne.

Resultaat:

De campagne voor een gezonde werkplek ‘Samen sterk voor preventie’ (2012-2013) had drie hoofddoelstellingen: (1) bewustmaking over het belang van goed leiderschap en werknemersparticipatie op het gebied van risicopreventie, (2) het aanreiken van richtsnoeren, ondersteuning en praktische tools voor de beheersing van risico’s op het werk, en (3) bevordering van een cultuur van risicopreventie op Europese werkplekken. Goed leiderschap en actieve werknemersparticipatie zijn de sleutel tot goed risicobeheer op de werkplek. Dat was de belangrijkste boodschap van de campagne voor een gezonde werkplek 2012-2013.

Resultaat:

Doelstellingen:

 • bewustmaking van het belang van onderhoud voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, van de risico’s die aan onderhoud zijn verbonden en van de noodzaak om onderhoud op een veilige manier uit te voeren;
 • bewustmaking van de juridische en andere verplichtingen van werkgevers tot het verrichten van veilig onderhoud, en van het feit dat dit ook uit zakelijk oogpunt zinvol is;
 • bevordering van een eenvoudige, systematische aanpak voor veiligheids- en gezondheidsbeheer bij onderhoudswerkzaamheden op de werkplek, op basis van een adequate risicobeoordeling (de „vijf basisregels”).
 • De uiteindelijke doelstelling is natuurlijk steeds minder mensen die letsel of gezondheidsschade oplopen als gevolg van gebrekkig of niet-uitgevoerd onderhoud, zowel nu als in de toekomst.

Resultaten:

Het algemene doel van deze campagne was het bevorderen van een geïntegreerde aanpak van risicobeoordeling door het management, door organisaties te helpen deze beoordelingen systematisch uit te voeren en op basis van de resultaten te handelen. Risicobeoordeling hoeft geen ingewikkelde of bureaucratische taak te zijn, of een taak die alleen voor deskundigen is weggelegd.

Resultaat:

Deze campagne was erop gericht een geïntegreerde managementaanpak van spier- en skelet aandoeningen te bevorderen, waarbij de nadruk werd gelegd op de gedachte dat werkgevers, werknemers en overheid samen moeten werken om deze aandoeningen aan te pakken.

Resultaat:

Deze campagne was erop gericht ervoor te zorgen dat jonge mensen een veilige en gezonde start kunnen maken met hun werkende leven.

Jongeren zijn met name kwetsbaar in werkomgevingen waarin voor hen ontoereikende voorzieningen op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn getroffen.

Veel van de ongevallen en gezondheidsproblemen van jonge werknemers kunnen echter worden voorkomen, en jongeren staan open voor informatie over veiligheid en gezondheid op het werk, en zullen zichzelf beschermen wanneer ze de potentiële gevaren kennen.

Deze campagne was gericht op het bevorderen van het risicobewustzijn onder jongeren en werkgevers op het werk, op scholen en op universiteiten: het was de bedoeling jongeren in een vroeg stadium te bereiken, om hen zo te doordringen van een cultuur van risicopreventie.

Meer informatie jonge werknemers

Tientallen miljoenen werknemers in Europa worden gedurende ten minste een kwart van hun werktijd blootgesteld aan potentieel gevaarlijke geluidsniveaus, en dan hebben we het niet alleen over werknemers in de industrie, zoals in de bouw of in fabrieken, die dit risico lopen.

Lawaai kan in veel werkomgevingen een probleem vormen, van fabrieken tot boerderijen, en van callcenters tot concerthallen.

Deze campagne richtte zich op het vraagstuk van het beheersen van geluid op het werk, met de slogan ‘Geluidshinder op het werk – dat gaan niet alleen ten koste van uw gehoor’.

Meer informatie in de OSHwiki over geluidshinder

De bouw is een van de grootste Europese industrieën.

Helaas presteert deze sector ook het slechtst op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, een probleem dat bedrijven en belastingbetalers jaarlijks miljarden euro’s kost, nog afgezien van het enorme menselijk lijden dat het veroorzaakt.

Deze campagne was bedoeld om alle stakeholders in de bouwsector te helpen een veiligere, gezondere en productievere werkomgeving te creëren.

Meer informatie over veilig bouwen in de OSHwiki 

In heel Europa worden miljoenen werknemers op hun werkplek blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, en als de daarmee samenhangende risico’s niet in de hand worden gehouden, kan dat de gezondheid van mensen op veel verschillende wijzen schaden.

Europese wetgeving regelt de verplichtingen van werkgevers om dergelijke risico’s te beheersen, en er is een overvloed aan begeleiding voor werkgevers en werknemers voorhanden. Om hiermee echter de gezondheid van werknemers echt te beschermen zal hier ook naar moeten worden gehandeld.

Een centraal doel van deze campagne was bewustmaking van de risico’s en aanzetten tot actie om de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met het gebruik van gevaarlijke stoffen, terug te dringen.

Meer informatie over het thema gevaarlijke stoffen

Jaarlijks gaan miljoenen werkdagen verloren door stress.

Veel te veel slachtoffers lijden in stilte en te veel bedrijven realiseren zich niet in welke mate stress hun bedrijfsprestaties nadelig beïnvloedt.

Deze campagne richtte zich op de preventie en het beheersen van stress op de werkplek.

Meer informatie over het thema stress

Ieder jaar komen in de Europese Unie duizenden mensen om het leven bij ongevallen op het werk en doen zich miljoenen arbeidsongevallen voor die uitmonden in een ziekteverzuim van meer dan drie dagen.

Het probleem is met name urgent in kleine en middelgrote ondernemingen.

Deze campagne richtte zich op de preventie van werkgerelateerde ongevallen.

Spier- en skeletaandoeningen behoren tot de meest voorkomende werkgerelateerde aandoeningen. Ze treffen miljoenen Europese werknemers in alle bedrijfstakken, en kosten werkgevers miljarden euro’s.

Het probleem zou echter grotendeels kunnen worden voorkomen of kunnen worden teruggedrongen wanneer men de bestaande regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid en richtsnoeren voor goede praktijken zou opvolgen.

De eerste campagnes van EU-OSHA waren gericht op het effectieve beheer van de risico’s van spier- en skeletaandoeningen.

Meer informatie over aandoeningen aan het bewegingsapparaat