Privacy statement

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Uw naam, uw huisadres of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u meer informatie over persoonsgegevens en de privacywetgeving.

Waarom gebruikt www.arboineuropa.nl uw persoonsgegevens?

Wanneer u informatie van het Nederlands Focal Point (NL-FOP) ontvangt, hebben wij uw adresgegevens nodig om u deze informatie toe te zenden. Daarnaast verwerkt NL-FOP uw persoonsgegevens (uw mailadres) voor het toesturen van de online nieuwsbrief en digitale persberichten. Voor het aanmelden voor het gebruik van instrumenten is registratie van uw persoonsgegevens (e-mailadres) noodzakelijk of gewenst. NL-FOP gebruikt uw persoonsgegevens dan op basis van uw toestemming.

Hoe lang bewaart NL-FOP uw persoonsgegevens?

TNO verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Heeft u zich opgegeven voor het ontvangen van informatie van NL-FOP en heeft u zich hiervoor afgemeld, dan verwijdert NL-FOP uw gegevens.

Hoe beveiligt www.fysiekebelasting.tno.nl uw persoonsgegevens?

TNO acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of verkeerd gebruik, neemt NL-FOP de juiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder het gebruik van de nieuwste beveiligingstechnologie.

Geeft NL-FOP persoonsgegevens aan andere organisaties?

NL-FOP deelt uw gegevens niet met anderen. In geen geval zullen uw gegevens worden verkocht. Er zijn echter ook uitzonderingen waarbij NL-FOP verplicht is om persoonsgegevens wel aan anderen te geven. Het gaat dan altijd om bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure of ter voorkoming van misdrijven.

Wat zijn uw privacyrechten?

Op basis van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten om controle te houden over de persoonsgegevens die een organisatie over u verzamelt en gebruikt. Zo heeft u ook het recht om inzage te hebben in de persoonsgegevens die NL-FOP van u heeft. Dit inzagerecht is ervoor bedoeld dat u kunt controleren of de gegevens juist zijn en om eventueel verbeteringen door te geven. Ook kunt u checken of NL-FOP de gegevens rechtmatig heeft gebruikt. Naast het inzagerecht heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door TNO.

Indien u gebruik wilt maken van uw privacyrechten kunt u een e-mail sturen naar info@arboineuropa.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Het Nederlands Focal Point – TNO
Postbus 3005
2301 DA LEIDEN

Opdat uw verzoek in behandeling kan worden genomen, moet u de volgende informatie in de e-mail of brief vermelden:

  • uw naam en adres;
  • dagtekening;
  • beschrijving van uw verzoek waarin onder andere uw relatie tot het Nederlands Focal Point is vermeld.

NL-FOP kan bij twijfel over uw identiteit u vragen om aanvullende informatie te verstrekken.

Uw verzoek wordt altijd in behandeling genomen. Dit betekent echter niet dat uw verzoek zonder meer kan worden ingewilligd. De privacywetgeving kent namelijk ook uitzonderingssituaties waarbij uw privacyrechten niet gelden.

U krijgt binnen een maand bericht op uw verzoek. Indien het niet lukt om uw verzoek binnen een maand inhoudelijk te behandelen dan ontvangt u hierover bericht. NL-FOP moet uw verzoek uiterlijk binnen drie maanden afhandelen.

Incidenten (datalekken)

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, blijft het mogelijk dat er incidenten plaatsvinden waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Dit soort incidenten worden datalekken genoemd. Denkt u dat er bij www.arboineuropa.nl een datalek plaatsvindt? Neem dan altijd contact op met NL-FOP. U kunt dit het beste per e-mail doen via info@arboineuropa.nl .

De volgende gegevens dienen doorgegeven te worden bij melding van een datalek:

  • uw naam en contactgegevens;
  • wat het incident is;
  • welke persoonsgegevens betrokken zijn;
  • welke systemen betrokken zijn bij het incident; en
  • wanneer en hoe u het incident heeft ontdekt.

Vragen en klachten

Voor vragen over dit privacy statement, de uitoefening van uw rechten en de activiteiten van NL-FOP op het gebied van persoonsgegevens kunt u online contact met ons opnemen via info@arboineuropa.nl . U kunt ook een brief sturen naar:

Het Nederlands Focal Point – TNO
Postbus 3005
2301 DA LEIDEN

Indien u een klacht heeft over hoe NL-FOP met persoonsgegevens omgaat dan horen wij dat graag via het bovengenoemde (mail)adres. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door NL-FOP te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.