Europees masterplan tegen kanker

Op 3 februari presenteerde de Europese Commissie Europe’s Beating Cancer Plan. Met nieuwe technologieën, onderzoek en innovatie als uitgangspunt, schetst dit plan een overkoepelende EU-benadering van preventie, behandeling en zorg bij kanker. Daarmee is het een belangrijke pijler voor het Europese gezondheidsbeleid.

Preventie, ook op het werk

Van voorkomen dat mensen ziek worden tot het verbeteren van de kwaliteit van leven; alle aspecten van het ziektetraject komen terug binnen dit masterplan. Daarbij raakt het veel verschillende beleidsterreinen zoals werkgelegenheid, onderwijs, sociaal beleid, landbouw, energie, milieu en klimaat, vervoer, cohesiebeleid en belastingen. Het plan is ingedeeld in vier aandachtsgebieden, waaronder preventie. Hierbij hoort ook de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk.

Kankerverwekkende stoffen op het werk

Binnen Europa overlijden jaarlijks 100.000 mensen aan kanker die is ontstaan door blootstelling op het werk. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om werknemers te beschermen, maar dat is niet eenvoudig. Sinds 2016 verzamelt en deelt de Roadmap on Carcinogens kennis, oplossingen en goede voorbeelden Van de belangrijkste stoffen zijn de feiten samengevat in factsheets. Deze zijn beschikbaar in vrijwel alle Europese talen.

Bekijk de factsheets van de Roadmap on Carcinogens.

Het ministerie van SZW publiceert ieder halfjaar een bijgewerkte lijst met stoffen en processen met een CMR-classificatie in de Staatscourant. CMR staat voor kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene en reprotoxische stoffen. Op 4 januari heeft het ministerie van SZW de lijst geüpdatet.

Bekijk de lijst met stoffen en processen met een CMR-classificatie