Arbo in Bedrijf 2018 gepubliceerd

Vandaag publiceerde het Ministerie van SZW ‘Arbo in Bedrijf 2018’: het tweejaarlijkse onderzoek naar naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. In vergelijking met voorgaande jaren is voor het eerst een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien.

Een derde van de bedrijven heeft een RI&E, een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening en een overeenkomst met een arbodienst. Toch blijft aandacht nodig, want bij veel bedrijven is nog lang niet alles in orde.

Inspecteur-generaal Marc Kuipers:

Inspecteurs zien verbeteringen, maar komen nog te vaak bedrijven tegen waar de zaken niet op orde zijn. Het voorkomen van arbeidsongevallen en werk gerelateerde gezondheidsklachten kan en moet beter. Wie ’s ochtends naar zijn werk gaat, moet ’s avonds ook weer gezond en veilig thuis kunnen komen.

Bedrijfsbezoeken

Arbo in Bedrijf is gebaseerd op rapportages van de bedrijfsbezoeken die de inspecteurs van Inspectie SZW afleggen. Tijdens de bedrijfsbezoeken wordt gecontroleerd bedrijven voldoen aan deze negen verplichte elementen van arbobeleid, de zogenoemde systeembepalingen:

 1. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
 2. Plan van Aanpak bij de RI&E;
 3. Registreren van arbeidsongevallen;
 4. Arbodienstverlening;
 5. Ziekteverzuimbeleid;
 6. Bedrijfshulpverlening;
 7. Preventiemedewerker;
 8. Betrokkenheid van werknemers bij arbeidsomstandighedenbeleid;
 9. Voorlichting, onderricht en toezicht op gezond en veilig werken.

Daarnaast kijkt de Inspectie SZW ook naar negen specifieke risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Beeldschermwerk komt hiervan het meest voor, dat speelt bij de helft van de bedrijven.

Wat valt op?

Over het algemeen heeft de naleving van de Arbowet en -regelgeving zich positief ontwikkeld. De nalevingsindicator laat sinds 2010 een licht stijgende lijn zien. Hieronder een samenvatting van de opvallende constateringen uit het onderzoek:

 • Het aandeel bedrijven met een RI&E is voor het eerst sinds 2012 significant toegenomen. Waar in 2016 45% van de bedrijven voldeed aan deze verplichting, voldoet in 2018 49% van de bedrijven hieraan. Een kanttekening daarbij is dat inspecteurs beoordelen dat niet 49% maar 30% van de bedrijven een RI&E heeft waarin ook daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd.
 • Als het gaat om de verplichtingen om een preventiemedewerker te hebben, doen bedrijven het ook beter dan in voorgaande jaren. Het aandeel bedrijven mét preventiemedewerker is significant gestegen van 43% in 2014 naar 54% in 2018.
 • Voor ruim de helft van de bedrijven is inmiddels een arbocatalogus van toepassing. Het gebruik van oplossingen uit de arbocatalogus neemt langzaam toe. Tussen 2016 en 2018 is het gebruik toegenomen van 16% naar 20% van de bedrijven.
 • Van de in 2018 gemeten arbeidsrisico’s beheersen bedrijven het risico repeterende bewegingen het vaakst niet goed. Twee op de vijf bedrijven neemt geen adequate maatregelen voor dit risico (40%). Als het gaat om het risico werken op hoogte hebben bedrijven het beter voor elkaar. Een op de vijf bedrijven neemt geen adequate maatregelen voor dit risico (22%).
 • In de bouwnijverheid en de landbouw spelen relatief veel van de in 2018 gemeten arbeidsrisico’s. Werken op hoogte, geluid en trillingen komen het vaakst voor in de bouwnijverheid, terwijl kracht zetten, repeterende bewegingen en ongunstige of statische lichaamshouding het vaakst voorkomen in de landbouw.
 • Bedrijven zijn, tot slot, in 2018 beter bekend met regelgeving rondom zwangere werkneemsters en werkneemsters in de periode tot 6 maanden na de bevalling dan vier jaar geleden. De bekendheid met de regelgeving is significant gestegen van 39% in 2014 naar 58% in 2018.

Rapport downloaden

Lees het bericht op de website van het Ministerie van SZW. Onderaan het bericht zijn het volledige rapport en de tabellen van Arbo in Bedrijf 2019 te downloaden.

Deel deze pagina: